Bilsem Bireysel Değerlendirme Uygulama Esasları ve Değerlendirme Kriterleri

2018 – 2019 eğitim – öğretim yılında yapılacak olan Bireysel Değerlendirme Uygulama kriterlerini inceleyelim.

Genel Zihinsel Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Uygulama Esasları ve Değerlendirme Kriterleri

1. Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan 1. sınıf adayların değerlendirilmelerinde WNV2 ve 3. sınıf adayların değerlendirilmelerinde ASİS zekâ testi uygulanacaktır.

2. Bireysel değerlendirmeye alınacak adayların randevuları, ilgili testlerin illerde bulunan uygulayıcı ve test bataryası sayılarına göre planlanacaktır.

3. 1. sınıf adayların değerlendirileceği WNV zekâ testi planlamalarında bir WNV zekâ testi bataryası için günlük en fazla dört ve bir WNV zekâ testi uygulayıcısı için günlük en fazla üç, 2. ve 3. sınıf adayların değerlendirileceği ASİS zekâ testi planlamalarında ise bir ASİS zekâ testi bataryası için günlük altı ve bir ASİS zekâ testi uygulayıcısı için günlük en fazla dört uygulama yapılacak şekilde gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

4. Değerlendirme sürecinde yasal mazereti bulunmayan ASİS ve WNV zekâ testi uygulayıcılarının tamamının görevlendirilmeleri gerekmektedir.

5. Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirme randevuları 13 Mayıs- 09 Ağustos 2019 tarihleri arasında verilecektir. Yapılan planlamalar sonucunda ASİS uygulamalarının rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan test uygulayıcıları tarafından 9 Ağustos 2019 tarihi itibarı ile tamamlanamadığı durumlarda değerlendirme sürecinin aksamaması için rehberlik ve araştırma merkezleri dışında görev yapan ASİS ve WNV zekâ testi uygulayıcılarının 28 Haziran 2019 tarihinden sonra da görevlendirilmeleri gerekmektedir.

6. Psikososyal Uygulayıcı Eğitimi’nde görevli olup ASİS ile WNV zekâ testleri uygulayıcılıkları bulunan eğiticilere bu görevleri bitene kadar tanılama görevi verilmemesi gerekmektedir.

7. Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak değerlendirmeler rehberlik ve araştırma merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Ancak rehberlik ve araştırma merkezlerinin bireysel değerlendirmeler için fiziki koşullarının uygun olmaması hâlinde Genel Müdürlüğümüzün bilgisi dahilin de başka bir merkezde yapabileceklerdir.

8. MEBBİS BİLSEM Modülü Bireysel Değerlendirme İşlemleri menüsü üzerinden verilen aday randevu bilgilerinin yer aldığı giriş belgeleri adayların kayıtlı olduğu örgün eğitim kurumlarınca 8 Mayıs 2019 tarihinden itibaren “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi” üzerinden alınarak adayın velisine imza karşılığında teslim edilecektir. Okul müdürlükleri adaylara uygulama giriş belgelerini vermekle yükümlüdür.

9. Adaylar kendilerine verilen giriş belgelerinde belirtilen tarih ve saatte, giriş belgeleri ve kimlik belgeleri ile tanılamanın yapılacağı merkezde hazır bulunacaklardır.Bireysel değerlendirmeye katılacak adaylar belirtilen belgeleri uygulama esnasında yanlarında bulundurmak ve komisyona ibraz etmek zorundadırlar. Kimlik belgesi ve giriş belgesi olmayan adaylar uygulamaya alınmayacaktır.

10. Değerlendirme sonuçlarının sisteme girilebilmesi için uygulamanın yapıldığı merkez müdürlüğünce uygulamaya gelen adayların MEBBİS Modülü üzerinden “GİRDİ” olarak işaretlenmesi gerekmektedir.

11. Uygulama sonuçları uygulayıcılar tarafından kayıt altına alınarak sonuçların gizliliği sağlanacaktır. Test uygulayıcılar aday değerlendirmesi ile ilgili puan girişlerini MEBBİS Modülü üzerinden kendi kullanıcı isimlerine tanımlanan “MEBBİS BİLSEM Modülü Bireysel Değerlendirme İşlemleri” menüsünün altında yer alan “Bireysel Değerlendirme Aday Not Girişi” ekranından yapacaklardır.

12. Test uygulayıcıları birinci dereceden akrabalarının testlerine uygulayıcı olarak katılamayacaklardır.

ÖNEMLİ NOT: Sitemizde WNV ZEKA TESTİ ile ilgili yeterince örnek soru mevcuttur.

Resim Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Uygulama Esasları

1.Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeler ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirileceği için planlamaların 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde günde iki oturum olacak şekilde yapılması ve planlama yapılırken resim yetenek alanında değerlendirmeye alınacak aday sayıları dikkate alınarak uygulama merkezlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

2.Resim yetenek alanında değerlendirilecek adaylar MEBBİS BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden uygulama salonlarına yerleştirirken planlamalar, günde iki oturum (sabah 9.00 ve öğleden sonra 13.30) olacak ve her sınıf 20 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır. Yerleştirilen her aday kırkar dakikalık iki oturum şeklinde uygulamaya alınacaktır. (Randevu saati 9.00 olan adaylar 9.00-9.40 ve 9.50-10.30; randevu saati 13.30 olanlar ise 13.30-14.10 ve 14.20-15.00 olacak şekilde ikişer oturum hâlinde uygulamaya alınacaktır.)

3.Her bir oturum saatine bir sınıf düzeyinin yerleştirilmesi, farklı sınıf seviyelerine aynı oturumda yer verilmemesi gerekmektedir. Örneğin 3. sınıf düzeyindeki tüm adayların 25 Mayıs 2019 sabah oturumuna, 2. sınıf düzeyindeki tüm adayların 25 Mayıs 2019 öğleden sonra oturumuna ve 1. sınıf düzeyindeki adayların ise 26 Mayıs 2019 sabah oturumuna yerleştirilmesi gerekmektedir.

4.MEBBİS BİLSEM Modülü Bireysel Değerlendirme İşlemleri menüsü üzerinden verilen aday randevu bilgilerin yer aldığı giriş belgeleri adayların kayıtlı olduğu örgün eğitim kurumlarınca 8 Mayıs 2019 tarihinden itibaren “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi” üzerinden alınarak adayın velisine imza karşılığında teslim edilecektir. Okul müdürlükleri adaylara uygulama giriş belgelerini vermekle yükümlüdür.

5.Adaylar kendilerine verilen giriş belgelerinde belirtilen tarih ve saatte, giriş belgeleri ve kimlik belgeleri ile tanılamanın yapılacağı merkezde hazır bulunacaklardır. Bireysel değerlendirmeye katılacak adaylar belirtilen belgeleri uygulama esnasında yanlarında bulundurmak ve komisyona ibraz etmek zorundadırlar. Kimlik belgesi ve giriş belgesi olmayan adaylar uygulamaya alınmayacaktır.

6.Resim yetenek alanında yapılan uygulamaların değerlendirmeleri görsel sanatlar yetenek/beceri komisyonları oluşturularak yapılacaktır. Komisyonlar, bilim ve sanat merkezlerinin (BİLSEM) ve diğer okul/kurumların ilgili alan öğretmenlerinden olmak üzere 5 asil üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üye belirlenir. Aday değerlendirmelerinin yapılabilmesi için il tanılama sınav komisyonu tarafından belirlenen komisyon üyelerinin isimlerinin “MEBBİS BİLSEM Modülü”ne girilmiş olması gerekmektedir.

7.Resim yetenek alanında tanılaması yapılacak olan adayların sayıca fazla olduğu illerde BİLSEM sayıları da dikkate alınarak birden fazla komisyon kurulması ve bu komisyonlarda görevlendirilen öğretmenlere BİLSEM görsel sanatlar öğretmenleri tarafından bilgilendirme toplantısı yapılması gerekmektedir.

8.Komisyon üyelerinin, adayların birinci dereceden akrabaları olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

9. Komisyon üyeleri uygulama esnasında gözetmenlik yapmayacak ancak gözetmenleri koordine etmek amacıyla uygulama merkezlerinde görevlendirilecektir.

10.Komisyon üyelerinin aynı salonda birlikte çalışmaları hızlı ve bütüncül bir değerlendirme yapılması hususunda önem arz ettiğinden değerlendirme süresince komisyon üyeleri (illerdeki değerlendirmeye alınacak aday sayılarını dikkate alarak) 3 ila 5 gün arasında görevli izinli sayılacaklardır. Bu sürenin yeterli olmadığı durumlarda görevlendirme süresi il tanılama sınav komisyonları tarafından uzatılacaktır.

11.Komisyonun koordinasyonundan BİLSEM müdürleri sorumlu olacaktır.

12.Komisyon üyelerinin ve gözetmen öğretmenlerin uygulamadan 1 saat önce uygulama merkezinde olmaları gerekmektedir.

13.Gözetmen öğretmenler ve komisyon üyeleri uygulamaya cep telefonu, ses ve görüntü kaydedici vb. elektronik cihaz ile giremeyecektir.

14.Uygulamaya girecek adayların değerlendirme sonuçlarının sisteme girilebilmesi için uygulamanın yapıldığı merkez müdürlüğünce uygulamaya gelen adayların MEBBİS Modülü üzerinden “GİRDİ” olarak işaretlenmesi gerekmektedir.

15.Resim yetenek alanında sınıf düzeylerine göre oluşturulan “Resim Yetenek Alanı Aday Değerlendirme Formu” kriterleri doğrultusunda yapılan değerlendirme sonuçlarının girişi komisyon üyelerinin MEBBİS Modülü üzerinden kendi kullanıcı isimlerine tanımlanan “MEBBİS BİLSEM Modülü Bireysel Değerlendirme İşlemleri” menüsünün altında yer alan “Bireysel Değerlendirme Aday Not Girişi” ekranından yapılacaktır. Komisyon üyelerinden biri tarafından bu ekrana adayın değerlendirme sonucunun girilmesi yeterli olacaktır.

16.Komisyon üyesinin Millî Eğitim Bakanlığı Personeli olmaması durumunda il MEBBİS yöneticileri tarafından ilgili üye için T.C. kimlik numarası kısıtlamalı kullanıcı tanımlaması yapılacaktır.

17.16 Mayıs 2019 saat 14.00’te komisyon üyelerine resim yetenek alanı bireysel değerlendirme uygulamalarına ilişkin e-konferans düzenlenecektir. İsimleri belirlenerek sisteme tanılanmış komisyon üyelerinin uygulamanın yapılacağı BİLSEM’e davet edilerek konferansa katılımları sağlanacaktır. Bütün üyelerin konferansa katılması zorunludur. Katılım sağlandığına dair her bir üyeden imza alınması gerekmektedir.

Resim Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Kriterleri

 1. Resim yetenek alanında bireysel değerlendirme sürecinde;a. Uygulamalar bir günde sabah 2 oturum ve öğleden sonra 2 oturum olacak şekilde gerçekleştirilecektir. Sorular sınıf düzeyine göre farklılık göstereceğinden adayların sınıf düzeyine göre uygulama salonlarına yerleştirilmesi gerekmektedir.b. 1. sınıflar için 1. oturumda “İmgesel Resim” 2. oturumda “Tasarım ve Kompozisyon”c. 2. sınıflar için 1. oturumda “İmgesel Resim” ile 2. oturumda “Tasarım ve Komposizyon”d. 3. sınıflar için 1. oturumda “İmgesel Resim” 2. oturumda “Gözleme Dayalı Tasarım ve Kompozisyon” değerlendirmeleri yapılacaktır.
 2. “İmgesel Resim”, “Tasarım ve Kompozisyon” ve “Gözleme Dayalı Tasarım ve Kompozisyon”” başlıklarının konuları Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenip uygulama günü il özel eğitim ve rehberlik şube müdürlüklerine ve BİLSEM müdürlüklerine elektronik posta yolu ile gönderilecektir.
 3. Uygulama kâğıtları; A3 kâğıdı üzerine adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, okulu ve aday numarasının basılı olduğu ve baskılı kısmın yapıştırılabileceği formatta hazırlanacaktır (Şekil-1).
 4. Sanat ürününün değerlendirmesi; kompozisyon, çizgi, perspektif, oran-orantı ve yaratıcılık kriterleri çerçevesinde yapılacaktır.
 5. Her bir üye, aday isimlerini görmedikleri resim kâğıtlarına birbirinden bağımsız ayrı ayrı not verecektir. Verilen puanlardan en yüksek ve en düşük olanları silinecek ve kalan üç puanın aritmetik ortalaması alınarak “Aday Puanı” oluşturulacaktır.
 6. Uygulama öncesi adaylara puanlama cetveli hakkında açıklama yapılacaktır. Adayların dikkat etmeleri gereken hususlar belirtilecektir.
 7. Uygulama; 2B kalem, yumuşak silgi, kalemtıraş ve A3 kâğıt ile yapılacaktır. Uygulamada kullanılacak tüm malzemeler BİLSEM’ler tarafından temin edilecektir.
 8. Uygulamaya girecek adayların uygulama salonlarına alınırken yanlarında kâğıt, kalem, boya kalemi vb. materyaller bulunmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Adayların kâğıt üzerinde siyah renkli kalem dışında bir kalem ile çizme, boyama vb. işaretleme yapmaları durumunda adayın kâğıdı değerlendirmeye alınmayacaktır.

Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Uygulama Esasları

 1. İllerde müzik yetenek alanında değerlendirmeye alınacak aday sayıları göz önünde bulundurularak 13/05/2019-09/08/2019 tarihleri arasında hafta içi günde 4 oturum olmak üzere ve her bir oturum için 10 aday alınacak şekilde planlamanın yapılması gerekmektedir.
 2. Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan adaylar “Müzik Yetenek Alanı Değerlendirme Kriterleri” ne göre değerlendirmeye alınacaktır. Kriterler sınıf düzeyine göre farklılık gösterdiğinden adaylara verilecek randevuların sınıf düzeyine göre düzenlenmesi uygulamanın işlevselliğini artıracaktır.
 3. MEBBİS BİLSEM Modülü Bireysel Değerlendirme İşlemleri menüsü üzerinden verilen aday randevu bilgilerin yer aldığı giriş belgeleri adayların kayıtlı olduğu örgün eğitim kurumlarınca 8 Mayıs 2019 tarihinden itibaren “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi” üzerinden alınarak adayın velisine imza karşılığında teslim edilecektir. Okul müdürlükleri adaylara uygulama giriş belgelerini vermekle yükümlüdür.
 4. Adaylar kendilerine verilen giriş belgelerinde belirtilen tarih ve saatte, giriş belgeleri ve kimlik belgeleri ile tanılamanın yapılacağı merkezde hazır bulunacaklardır. Bireysel değerlendirmeye katılacak adaylar belirtilen belgeleri uygulama esnasında yanlarında bulundurmak ve komisyona ibraz etmek zorundadırlar. Kimlik belgesi ve giriş belgesi olmayan adaylar uygulamaya alınmayacaktır.
 5. Adaylara verilen giriş belgelerinde tanılamaya yönelik hazırlanmış olan “Örnek Uygulama Videosu”nu izleyebilecekleri web adresi yer alacaktır. Verilen adresten adaylar müzik yetenek tanılamasına ilişkin bilgi alabileceklerdir. Ayrıca her oturum öncesi adayların tamamına ön bilgilendirme yapılacak, ardından adaylar değerlendirmeye alınacaklardır.
 6. Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeler müzik yetenek/beceri komisyonları oluşturularak yapılacaktır. Komisyonlar BİLSEM’lerin ve diğer okul/kurumların ilgili alan öğretmenlerinden olmak üzere 5 asil üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üye belirlenir. Aday değerlendirmelerinin yapılabilmesi için il tanılama sınav komisyonu tarafından belirlenen komisyon üyelerinin isimlerinin “MEBBİS BİLSEM Modülü” ne girilmiş olması gerekmektedir
 7. Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmesi yapılacak olan adayların sayıca fazla olduğu illerde bilim ve sanat merkezi sayıları da dikkate alınarak birden fazla komisyon kurulması ve bu komisyonlarda görevlendirilen öğretmenlere BİLSEM müzik öğretmenleri tarafından bilgilendirme toplantısı yapılması gerekmektedir.

8. Komisyonlarda adayların birinci derece akrabalarının olmamasına dikkat edilecektir. Birinci derece akraba olması hâlinde ise ilgili komisyon üyesi akrabası olan adayın oturumu tamamlanana kadar hiçbir oturumda görev almayacaktır.

9. Komisyon üyeleri uygulamaya cep telefonu, ses ve görüntü kaydedici vb. elektronik cihaz ile girmeyecektir.

10.Uygulamaya girecek adayların değerlendirme sonuçlarının sisteme girilebilmesi için uygulamanın yapıldığı merkez müdürlüğünce uygulamaya gelen adayların MEBBİS Modülü üzerinden “GİRDİ” olarak işaretlenmesi gerekmektedir.

11. Müzik yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirme sonuçları, uygulama sırasında her bir komisyon üyesi tarafından ayrı ayrı “MEBBİS BİLSEM Modülü Bireysel Değerlendirme Not İşlemleri” menüsünün altında yer alan “Müzik Alanı Aday Tanılama Formu” ekranından yapılacaktır.

12. Müzik yetenek alanında 5 komisyon üyesi de MEBBİS Modülü üzerinden giriş yaptıktan sonra adayın puanı hesaplanacaktır. Bir üye giriş yapmadığı takdirde aday puanı hesaplanmayacaktır.

13. Komisyon üyesinin Millî Eğitim Bakanlığı personeli olmaması durumunda il MEBBİS yöneticileri tarafından ilgili üye için T.C. kimlik numarası kısıtlamalı kullanıcı tanımlaması yapılacaktır.

14.8 Mayıs 2019 saat 15.30’da komisyon üyelerine müzik yetenek alanı bireysel değerlendirme uygulamalarına ilişkin e-konferans düzenlenecektir. İsimleri belirlenerek sisteme tanılanmış komisyon üyelerinin uygulamanın yapılacağı BİLSEM’e davet edilerek konferansa katılımları sağlanacaktır. Bütün üyelerin konferansa katılması zorunludur. Katılım sağlandığına dair her bir üyeden imza alınması gerekmektedir.